این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > کمیته ارتباط با صنعت و حامیان همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته ارتباط با صنعت و حامیان همایش

آقای مهندس کریمی