این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش
26 و 27بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
30 دي 1396

آخرین مهلت ثبت نام در همایش
25 دی
1396